Co jeszcze można zrobić z odpadami? – MBP

Witajcie.
Na pewno zastanawiacie się, co oznacza tajemniczy skrót MBP. Czy to jakaś organizacja ekologiczna,MacBookPro?Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego? O co tak właściwie chodzi.
MBP – to nic innego jak mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów poprzez obróbkę mechaniczną, a więc rozdrabnianie,przesiewanie,sortowanie, homogenizacja,separacja metali oraz ,co ważne, separacja frakcji palnej.
Wszystkie te procesy mają na celu wydzielenie frakcji dających się wykorzystać w dalszych procesach recyklingu lub na frakcję nadającą się do procesu kompostowania.
System MBP jest procesem złożonym i można rozróżnić dwie możliwości przetwarzania odpadów. Przetwarzanie z myślą o składowaniu oraz mechaniczno-biologiczne przetwarzanie z przeznaczeniem na uzyskanie paliwa z odpadów, a więc do dalszego termicznego przekształcania odpadów.

Celem mechaniczno-biologicznego przetwarzania jest takie przygotowanie odpadów do składowania, cechującego się  wysokim stopniem rozkładu związków w nich zawartych. Dzisiaj na mocy wielu regulacji prawnych, między innymi nowelizacji o zachowaniu czystości i porządku w gminach, składowanie jest rzeczą ostateczną, mieszczącą się na samym końcu odpadowej linii życia śmieci.
Frakcja o dobrych właściwościach biodegradacji coraz częściej wykorzystywana jest w kompostowniach, nawet jeśli mówimy o strumieniu zmieszanym, to kompostowanie ma jedną zasadniczą zaletę i cel – unieszkodliwienie odpadów pod względem sanitarno-epidemiologicznym.
Przed etapem biologicznym wykorzystuje się sita bębnowe o rozmiarach „oczek” w granicach 80-150 [mm].
Frakcja przeznaczona na termiczną obróbkę wydzielana jest osobno, tak samo jak metale żelazne i nie żelazne.

Jeśli chodzi o frakcję przeznaczoną do celów energetycznych to po  usunięciu z niej metali, odpady poddawane są napowietrzaniu w specjalnych do tego celu boksach. Dąży się w ten sposób do zawartości wody w odpadach (po procesie) do 20%.
Jak widać za pomocą procesów MBP możemy uzyskać frakcję przeznaczoną do celów energetycznych oraz tę część strumienia odpadów spełniającą się w procesach biologicznych. Dzięki MBP można w znaczny sposób zmniejszyć ilość i objętość odpadów składowanych, a więc zwiększyć procent recyklingu, czyli wszystko zgonie z nowelizacją.Czym są konkretnie te procesy mechaniczne?

1. Rozdrabnianie: czyli przeprowadzanie odpadów w materiał o ustalonej ziarnistości. Polega na podzielenie poszczególnych brył odpadów lub ziaren na mniejsze cząstki. Plusem rozdrabniania jest zwiększenie podatności odpadów na rozkład biologiczny oraz zwiększenie łatwości transportu. Do rozdrabniania stosuje się przede wszystkim kruszarki,młyny i rozdrabniarki.
2. Przesiewanie, homogenizacja: jak łatwo się domyślić, proces ten polega na wyseparowanie ze strumienia odpadów komunalnych poszczególnych frakcji – określonej wielkością oczek sita. Najczęściej wydzielane są frakcję grubą i drobną.
Oprócz podziału na wielkość uziarnienia, może odbywać się tzw. homogenizacja, czyli rozrywanie worków, rozdrabnianie i ujednolicanie  ich zawartości.
3. Separacja metali żelaznych ( elektromagnes)
4. Separacja metali nie żelaznych : Na tym etapie oddzielane są od strumienia odpadów takie rzeczy jak aluminium,ołów i miedź, na zasadzie wzbudzenia prądów wirowych generowanych przez separatory indukcyjne.
5. Usuwanie składników nie przydatnych w dalszych procesach biologicznego przetwarzania.
6. Wydzielenie frakcji palnej.

Odpady wydzielone ze strumienia, przeznaczone do procesów biologicznego przekształcania poddawane są procesom stabilizacji.
Stabilizacja tlenowa (ekstensywna), to proces w którym przetwarzanie odpadów zachodzi w warunkach naturalnego przepływu tlenu lub w komorach napowietrzanych, taki rodzaj stabilizacji nazywamy stabilizacją progresywną.
Przeciwieństwem stabilizacji tlenowej, jest stabilizacja beztlenowa, w której skład wchodzą fermentacja sucha, mokra(mezofilowa) i pół-mokra(termofilowa).
Procesy MBP, są wstępem do termicznego przetwarzania odpadów i kompostowania, o czym w następnych odcinkach.
Zacząłem od krótkiego wstępu MBP- dla lepszego zrozumienia dalszych artykułów.

Pozdrawiam
Tomasz Araszakiewicz
odpadyblog.pl

 Czytaj następną część – Kompostowanie