Co nowego w gospodarce odpadami?

Gospodarka odpadami jest jednym z najbardziej dynamicznie zmieniających się obszarów. W ciągu ostatnich kilku lat zostało ustanowione prawo, które jest ciągle doskonalone i rozszerzane. Głównymi przyczynami tak dużej częstotliwości zmian jest z pewnością zmieniające się prawo Unii Europejskiej, a także ciągły rozwój branży.

Najnowszym aktem prawnym jest podpisana 5 października br. przez prezydenta RP Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ustawa ta wprowadza podział sprzętu na 6 grup od roku 2018, do tego czasu pozostaje podział na 10 grup. W latach 2015-20121 systematycznie zwiększały się będą poziomy zbierania zużytego sprzętu oraz zwiększał będzie się poziom odzysku i recyklingu zużytego sprzętu o 5% w stosunku do obecnie obowiązujących.

mm

 

Zwiększanie ilości zbierania zbieranego sprzętu w latach 2015-2021.

W ustawie określone zostały również zasady przemieszczania zużytego sprzętu, podmiot transportujący będzie miał możliwość wykazania, że transportuje sprzęt, a nie zużyty sprzęt.

 

Zmiany w przepisach obowiązujących:

 

 

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach  (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. Zmianami)

 

- utworzenie BDO najpóźniej do dnia 24 stycznia 2018 r.

- termin uzyskania decyzji administracyjnych tj. 23 stycznia 2016 r. pozostaje bez zmian

- pojawiła się możliwość kierowania zmieszanego strumienia odpadów do spalarni, które przeprowadzać będą próby rozruchowe

 

  • Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 933)

 

- rezygnacja z systemu opłaty recyklingowej

- wprowadzenie bezwzględnego zakazu stosowania ołowiu w przedmiotach wyposażenia i częściach pojazdu

- zapewnienie bezpłatnego przyjęcia do stacji demontażu pojazdów ze wszystkich krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie tylko pojazdów rejestrowanych na terenie kraju

- wprowadzenie obowiązku odpłatnego przyjmowania części z samochodów przez stacje demontażu

- objęcie obowiązkiem zapewnienia sieci zbierania profesjonalnych wprowadzających (tych którzy do tej pory byli objęci opłatą recyklingową)

 

  • Nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2015 r. poz. 87)

 

- doprecyzowanie przepisów dotyczących selektywnego zbierania odpadów

- doprecyzowanie punktów dotyczących punktów selektywnej zbiórki odpadów

 

    Przedstawione zmiany to plan działania Ministerstwa Środowiska na najbliższy czas. Nie jest to oczywiście całość, a jedynie wybrana część projektów. O zmianach informować będziemy jak zawsze na bieżąco na łamach bloga. 

Monika Michalska
odpadyblog.pl

 

Artykuł zrealizowany na zlecenie ENERGA Organizacja Odzysku S.A.