Paliwa alternatywne- drugie życie odpadów

Wraz z postępem cywilizacyjnym stajemy się społeczeństwem coraz bardziej świadomym swoich wyborów. Dzieje się tak również w kwestii odpowiedzialności, jaką każdy z nas ponosi za środowisko naturalne.
Jako społeczeństwo świadome i dobrze wykształcone słyszeliśmy bardzo dużo o segregacji, odzysku, recyklingu. Każdy, w mniejszym lub większym stopniu, potrafi wypowiedzieć się w wyżej przytoczonych kwestiach i wie „z czym to się je”. Czy jednak nasza wiedza o odpadach wykracza poza kolor pojemnika, do którego należy wrzucić szkło?
Paliwa alternatywne to kolejny bardzo obszerny temat w gospodarce odpadami. Mówiąc w skrócie: paliwem alternatywnym możemy nazwać odpady palne, które są rozdrobnione i jednorodnie wymieszane. Mieszankę tę mogą stanowić tylko i wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne, czyli takie, które nie posiadają w swoim składzie toksycznych substancji. Do produkcji paliw alternatywnych używane są głównie odpady wysokokaloryczne takie jak opony, rozpuszczalniki, tworzywa sztuczne, tekstylia (głównie dywany), oleje odpadowe i odpady zwierzęce. Należy pamiętać, iż paliwo alternatywne nie jest produktem – jest odpadem, który w katalogu odpadów klasyfikowany jest pod numerem 19 12 10 jako odpady palne.

Na pytanie „po co w ogóle komukolwiek paliwo alternatywne?”, „czy nie lepiej poddać jego poszczególne składniki recyklingowi?” najlepiej odpowiedzieć mogą przykłady jego licznego zastosowania na świecie. Paliwo z odpadów jest spalane i współspalane głównie w spalarniach odpadów, cementowniach, elektrowniach, elektrociepłowniach i kotłach energetycznych. Pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć koszty eksploatacji tych instalacji, które zazwyczaj opalane są węglem kamiennym lub brunatnym. Tona węgla kamiennego kosztuje ok. 370 zł. Dla porównania tona paliwa alternatywnego to koszt ok. 50 zł. Różnica jest znaczna. Dodatkowe korzyści płyną z tego, że spalanie paliwa alternatywnego powoduje znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, związków azotu i związków siarki do atmosfery, a współspalanie w piecach cementowni gwarantuje tzw. bezodpadowe unieszkodliwienie odpadu, ponieważ popioły powstałe w wyniku spalenia paliwa wbudowane zostają w struktury cementu.

Produkcja paliwa alternatywnego to kolejna gałąź przemysłu, która, zwłaszcza w Polsce, jest dość młoda. Wynika to głównie z tego, że nadal posiadamy dosyć ograniczony rynek zbytu. Obecnie prawie 90% paliwa alternatywnego w Polsce produkowane jest na potrzeby cementowni.
Czy sytuacja ta ulegnie zmianie? Czas pokaże. Obecnie prowadzone są zaawansowane działania w celu umożliwienia współspalania paliwa z odpadów również w elektrowniach i elektrociepłowniach. Możliwe, że już za kilka lat rynek paliw alternatywnych będzie jedną z najbardziej rozwiniętych i stabilnych gałęzi gospodarki w Polsce. Trzymamy kciuki!

Autor: Monika Michalska

Odpadyblog.pl