Rząd planuje zmiany m.in. w opłatach środowiskowych i w gospodarce opakowaniowej

 Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało Projekt z dnia 1 lipca 2016 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Dotyczy on szeregu przepisów szczegółowych z różnych gałęzi prawa, które ograniczają rozwój przedsiębiorczości, stanowią zbędne obciążenie biurokratyczne lub istotnie utrudniają codzienną działalność firm. Celem projektu jest usunięcie wielu barier prawnych m.in. w prawie ochrony środowiska, prawie budowlanym, prawie technicznym, prawie handlowym, oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych

 .

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

W zakresie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska zaproponowano zniesienie konieczności składania marszałkowi województwa sprawozdania przez przedsiębiorców, którzy są zwolnieni z wniesienia tej opłaty (tj. kiedy jej wysokość nie przekracza 800 zł/rok). W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, że dane zbierane na ww. sprawozdaniach służą tylko do oceny czy i w jakiej wysokości ma być wniesiona opłata, co jest zbędną biurokracją.

Ponadto ponownie zaproponowano powrót do systemu półrocznego, w którym opłaty za:
- pobór wód,
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- składowanie odpadów,
składane będą do urzędu marszałkowskiego do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.

Natomiast opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustalało by się na podstawie wielkości rocznej emisji, określonej w raporcie do KOBiZE. Przy czym opłaty za I półrocze byłyby wnoszone do końca lipca w wysokości połowy rocznej opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza uiszczonej w poprzednim roku kalendarzowym. Natomiast za II półrocze trzeba byłoby zapłacić do końca lutego opłatę w wysokości należnej opłaty za cały rok kalendarzowy pomniejszonej o kwotę zapłaconą w lipcu poprzedniego roku.  

KONTROLE PRZEDSIĘBIORSTW

Proponowane zapisy dotyczą wszystkich kontroli, jakie mogą być prowadzone w przedsiębiorstwie, w tym tych z zakresu przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wśród zmian pojawiły się m.in.:
- prowadzenie kontroli na podstawie identyfikacji prawdopodobieństwa naruszenia prawa („analizy ryzyka”) – ma to na celu ograniczenie liczby i zakresu kontroli przedsiębiorców, u których występuje niewielkie ryzyko bądź nie stwierdzono wcześniej naruszeń przepisów;
- umożliwienie przeprowadzania wspólnych kontroli – jeżeli przedsiębiorca uzna, że prowadzenie u niego, w tym samym czasie, więcej niż jednej kontroli, nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie firmy, to będzie mógł wyrazić na to zgodę; pozwoli to m.in. na uzyskanie niezbędnych uzgodnień i stanowisk organów administracji publicznej w możliwie krótkim czasie i możliwie nieuciążliwy w sposób;
- wprowadzenie zakazu ponownej kontroli (jeżeli kontrola miałaby dotyczyć kontrolowanego wcześniej obszaru, z kilkoma wyjątkami np. re-kontroli w celu sprawdzenia wypełnienia zarządzeń pokontrolnych), dzięki czemu przedsiębiorca nie będzie musiał przedkładać organom administracji publicznej tych samych dokumentów i nie będzie narażony na różnice w ustaleniach oraz zaleceniach pokontrolnych.

GOSPODARKA OPAKOWANIOWA

Ułatwienie ma tutaj dotyczyć konieczności prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Obecnie przedsiębiorcy wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku wprowadzili do obrotu produkty o łącznej masie opakowań poniżej 1 Mg, są zwolnieni z osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, a tym samym z płacenia ewentualnej opłaty produktowej. Warunkiem, jest złożenie odpowiednich dokumentów do urzędu marszałkowskiego w wyznaczonym terminie i otrzymanie pomocy de minimis. Zwolnienie to nie obejmuje jednak prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Proponuje się zmianę, która pozwoli zwolnić tę grupę przedsiębiorców również z prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, a co za tym idzie z przygotowania sprawozdania dotyczących tych kampanii.

Planowane zmiany miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem propozycji powrotu do składania opłat środowiskowych w systemie półrocznym, która miałaby zostać wprowadzona od 1 stycznia 2019 r.

Z pełną treścią projektu można zapoznać się tutaj.

 

treść pochodzi z odpady-help.pl