Koniec palenia węglem?

Ekologia i ochrona środowiska stały się w pewnym sensie symbolem współczesnych czasów. Próbujemy naprawić błędy przeszłości, oczyścić niebo, ziemię i wody, a w najgorszym wypadku przynajmniej nie dopuścić do pogorszenia ich stanu. Dzisiaj w myśl rozwoju zrównoważonego, człowiek ze swoimi potrzebami stoi na równi z dobrem środowiska, bez którego przecież nie moglibyśmy istnieć. Era kominów zasnuwających niebo czarnym dymem przemija bezpowrotnie, czego symptomy możemy obserwować także w naszym kraju. Dobrym przykładem może być „krakowska rewolucja”, która może się przyczynić do radykalnej zmiany jakości powietrza – oczywiście w tę dobrą stronę. Czytaj dalej…

Wideo na wtorek – handel emisjami

Zapraszamy na zapoznanie się z materiałem przedstawiającym system handlu emisjami dwutlenku węgla na świecie. Materiał jest w przystępnej graficznej formie, po angielsku ale z możliwością włączenia polskich napisów. W animacji przedstawiono powstanie rynku emisji oraz patologię w jaki rynek ten się przerodził. Wideo znajduje się w rozwinięciu wpisu. Czytaj dalej…

Domy z klocków?

Czy ktoś z Was zastanawiał się, co można zrobić z pustych i niepotrzebnych opakowań? Jeśli tak to zapewne wśród rozważań pojawiały się takie materiały jak pudełka kartonowe, szklane butelki czy aluminiowe puszki. Nie ma w tym zresztą nic dziwnego, bo o te surowce najłatwiej. Postarajmy się teraz przenieść nasze wyobrażenia w sferę makro i zagospodarować stare, niepotrzebne nikomu już kontenery. Czytaj dalej…

Oczyścić oceany i nieźle przy tym zarobić? Czemu nie!

Z taką oto ideą wyszedł 19-letni Boyan Slat – początkowo ta niewiarygodna koncepcja powstała na potrzeby projektu szkolnego, lecz dość szybko się okazało, że jej potencjał znacząco wykracza poza ramy zwykłej edukacji, a za to wiele ma wspólnego z możliwością faktycznej poprawy środowiska wodnego i wielkimi pieniędzmi…
Projekt ów ma proste założenia: w pięć lat oczyścić oceany ze wszystkich pływających w nich plastików, których wedle szacunków jest conajmniej 7 mln ton. Za pomocą nowoczesnej technologii oraz znajomości prądów oceanicznych, ma to być nie tylko możliwe, ale i niezwykle dochodowe: wedle pomysłodawcy nawet 500 mln dolarów rocznie. Dochód oczywiście pochodzić będzie z recyklingu wyłowionych surowców wtórnych.
Plastikowe odpady to jedno z głównych – a z pewnością jedno z bardziej widocznych – zanieczyszczeń oceanicznych, co widać szczególnie po niektórych plażach. System opracowany przez Boyana Slata zakłada budowę pływających platform, które będą zbierały i wyławiały dryfujące z prądem plastiki. Obecnie trwają badania mające umożliwić powodzenie całego projektu – trzymamy kciuki!

Pozdrawiam
Jakub Sz.
odpadyblog.pl

Dwa oblicza śmieci?

Czy zastanawialiście się jak to jest, że tematyka gospodarki odpadami oraz szeroko rozumianych śmieci, wszelkich innych recyklingów, odzysków gdziekolwiek i kiedykolwiek ( zwłaszcza po 1.07.2013) dlaczego tak dużo zamieszania i nieścisłości egzystuje w około recyklingu i szeroko rozumianej gospodarki odpadami? W dzisiejszym wpisie będzie mowa o dwóch obliczach gospodarki odpadami. Jednak czy aby na pewno dwie twarze będą przedstawiać dwa niezależne wizerunki? Czy nie istnieje jedna twarz, lecz zgrabnie schowana z ogromną ilością pudru? Czytaj dalej…

Człowiek kontra przyroda – oceniamy oddziaływania na środowisko

Wpływ człowieka na środowisko naturalne jest faktem niepodważalnym, chociaż można się kłócić co do wielkości tego wpływu. Czy człowiek całkowicie destabilizuje przyrodę, czy może nasze życie i bytowanie jest wręcz niezauważalne dla świata na przestrzeni istnienia naszego gatunku? Niezależnie od tego, jak bardzo (nie)oddziałujemy na środowisko, praktycznie jest zakładać najgorszą z możliwych opcji – i pod jej kątem opracować sposoby niwelowania naszego potencjalnie złego wpływu na naturę.
W ten sposób powstały na przykład nowoczesne filtry oczyszczające spaliny, ekrany akustyczne tłumiące hałas, lub po prostu racjonalne zasady wykorzystania zasobów naturalnych. Mamy zatem pewne metody ochrony środowiska, a nad ich wdrażaniem powinno czuwać prawo. Jedną z jego konsekwencji jest tzw. procedura oceny oddziaływania na środowisko która stanowi jeden z głównych instrumentów ochrony środowiska. Czytaj dalej…

Ministerstwo interpretuje…

Ministerstwo Środowiska opublikowało interpretacje kilku przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Czy przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy posiadają wpis do rejestru na terenie danej gminy a nie odbierali w danym kwartale odpadów komunalnych są zobowiązani do złożenia sprawozdania?
Zgodnie z art. 9n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań, które są przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na wpis do rejestru działalności regulowanej.
Ustawa nie określa w sposób jednoznaczny, że podmiot, który w danym kwartale nie odebrał odpadów komunalnych z terenu danej gminy jest zwolniony z obowiązku składania sprawozdania, zatem w opinii Departamentu Gospodarki Opadami ma obowiązek złożyć tzw. sprawozdanie zerowe lub informację do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o nieodebraniu odpadów z terenu gminy w danym kwartale.
———————————–
W jaki sposób należy klasyfikować odpady, jeżeli gmina ustaliła dwupojemnikowy system segregacji, w podziale na suche – mokre?
Należy zaznaczyć, że klasyfikacja zbieranych odpadów powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) i jest ona zależna od zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i od składu morfologicznego odbieranych odpadów. Podział na frakcje suchą i mokrą może być w regulaminie ukształtowany w różny sposób.
I tak frakcja „sucha” może być klasyfikowana, w zależności od składu morfologicznego jako odpad o kodzie 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe, bądź 20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny. Przy takim oddzieleniu frakcji suchej frakcja „mokra” zdecydowanie powinna być sklasyfikowana jako odpad o kodzie 20 03 01.
W innym przypadku, frakcja mokra może obejmować wyłącznie odpady kuchenne ulegające biodegradacji, wówczas jest ona klasyfikowana jako odpad o kodzie 20 01 08, natomiast frakcja „sucha” będzie obejmowała wszystkie pozostałe rodzaje odpadów, wówczas powinna ona mieć przypisany kod 20 03 01.
Powyższe przypadki są wyłącznie przykładowe, jednakże należy przy tym z całą stanowczością zaznaczyć, że niedopuszczalne jest takie klasyfikowanie odpadów komunalnych, które ma na celu nie tyle przypisanie ich do odpowiadającego im w katalogu rodzaju odpadów, co nieprzekazywanie ich do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
——————————–
Sposób przekazywania marszałkowi województwa danych dotyczących rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) wprowadziła zmianę w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.). Art. 9c ust. 9 nakłada na wójta, burmistrza, prezydenta miasta obowiązek przekazywania marszałkowi województwa wykaz podmiotów wpisanych w danym miesiącu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru, zawierających dane, o których mowa w art. 9b ust. 4. Wykaz ten jest przekazywany do końca miesiąca następującego po okresie objętym wykazem.
Ustawa o odpadach weszła w życie w dniu 23 stycznia 2013 r., zatem gminy, ze względu na brak przepisu przejściowego w tym zakresie były zobowiązane przedstawić pierwszy wykaz do końca stycznia 2013 r. W opinii Departamentu Gospodarki Odpadami pierwsza składana do marszałka informacja powinna zawierać pełny wykaz podmiotów wpisanych do rejestru od dnia jego utworzenia (a więc „dane wyjściowe”) oraz informacje, które z tych podmiotów uzyskały wpis w poprzednim miesiącu, a także o podmiotach, które w poprzednim miesiącu zostały z tego rejestru wykreślone.
W przypadku braku podmiotów wpisanych do rejestru i wykreślonych z rejestru w danym miesiącu gmina powinna również przekazywać taką informację marszałkowi.
——————————–
Czy właściciele nieruchomości, którzy mają zawarte umowy będą mogli po dniu 1 lipca 2013 r. korzystać z nich, a nie z systemu gminnego? Czy właściciele nieruchomości będą musieli wypowiadać dotychczas zawarte umowy na odbieranie odpadów komunalnych, czy wygasają one z mocy prawa?
Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której położone są ich nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto właściciele ci nie są zobowiązani do zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem posiadającym odpowiednie zezwolenie (taki obowiązek spoczywał na właścicielach nieruchomości przed nowelizacją ustawy). Ustawa nie rozwiązuje, ani nie wygasza dotychczas zawartych umów, ponieważ są one stosunkiem cywilno-prawnym, w który ustawodawca nie powinien nadmiernie ingerować. Każda umowa zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości a odbierającym odpady komunalne powinna zawierać zapis o trybie i warunkach jej rozwiązania przez jedną ze stron. Na tej podstawie właściciele nieruchomości będą mogli rozwiązać dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów komunalnych.
Wobec powyższego należy stwierdzić, że właściciel nieruchomości może pozostawić dotychczasową umowę na odbieranie odpadów komunalnych bez rozwiązywania jej, jednakże nie zwalnia go to z obowiązku uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego też, jeżeli gmina zapewni odbieranie wszystkich wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, wówczas nieuzasadnionym wydaje się pozostawienie bez rozwiązania dotychczasowej umowy. Jednakże decyzję w tym zakresie powinien podjąć właściciel nieruchomości.
Ustawa obliguje gminę po podjęciu uchwał, stanowiących podstawę nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, do przeprowadzenia kampanii informacyjnej o obowiązkach właścicieli nieruchomości, wynikających z tychże uchwał, a także o terminie wdrożenia nowego systemu. Kampania ta powinna się odbyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby właściciele nieruchomości mieli czas na ewentualne rozwiązanie umów.
źródło: mos.gov.pl

Ministerstwo Środowiska, na swojej stronie opublikowało odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości, w sprawie nowelizacji ustawy o porządku i czystości w gminach. Oczywiście, odpowiedzi na pytania, są interpretacją Ministerstwa Środowiska. Jednak, interpretacja Ministerstwa, jest, a przynajmniej powinna, być najbliższa prawdy:). Mam nadzieję, że dzięki temu, więcej spraw stanie się jaśniejszych. Czytaj dalej…