Zespół do zadań specjalnych ogłosił rekomendacje do ustawy.

Zespół do zadań specjalnych ogłosił rekomendacje do ustawy- ktoś zapyta ale jakiej ustawy? Ustawy o  zachowaniu porządku i czystości w gminach.Myślałem już , że ten moment nie nastąpi. W końcu ile można żyć w aż takiej niepewności?

Zespół do zadań specjalnych, tak jak już określaliśmy na blogu( chociażby tutaj) te osoby pracujące nad ustawą,  zaproponował doprecyzowanie  przepisów takich jak chociażby  definicje zapisane w ustawie. Istotną kwestią, na którą zwrócono uwagę jest fakt że definicja właściciela nieruchomości obejmuje zarządy spółdzielni.

Ogłoszone rekomendacje pokazują w jaką stronę praca zespołu będzie zmierzać. Kierunków jest wiele, chociażby cztery strony świata. W którą stronę podąży zatem zespół? Swoje działania ukierunkuje na potrzebę rzetelnej analizy kosztów i zwrócenia uwagi gmin i samorządów na tą kwestie. Również członkowie zespołu, których zadaniem jest ucywilizować gospodarkę odpadami w Polsce, zastanawiają się nad rozszerzeniem przepisów karnych o m.in specjalne narzędzia dla samorządów do sprawowania skutecznego nadzoru i monitoringu nad firmami gospodarującymi odpadami w gminach.

Główne propozycje zmian w gospodarce odpadami:

Zgodnie z tym co podaje Ministerstwo Środowiska na swoich stronach to powinniśmy się spodziewać takich rzeczy jak:

 1.  Doprecyzowanie pojęć używanych w ustawie, na przykład nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, co pozwoli uniknąć wątpliwości dotyczących zasad naliczania stawek dla domków letniskowych czy hoteli.
 2.  Dookreślenie, że zarząd spółdzielni mieszkaniowej jest również właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy. Celem propozycji jest jasne opisanie roli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w procesie gromadzenia deklaracji i składek.
 3. Jasno sprecyzowany zakres obowiązków gmin – ogólne sformułowania w przepisach powodują różne ich interpretowanie.
 4.  Możliwość przyznania gminie prawa do przekazywania, w drodze porozumienia, niektórych zadań ustawowych do wykonania innym podmiotom, na przykład organizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
 5.  Sformułowanie przepisu wprowadzającego obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Celem jest realizacja dyrektywy ramowej o odpadach, od 2015 ta zasada ma obowiązywać w całej UE.
 6.  Wprowadzenie obowiązku podejmowania przez radę gminy uchwały określającej zasady zorganizowania i funkcjonowania gminnego systemu postępowania z odpadami komunalnymi (przy jednoczesnym wyłączeniu tych kwestii z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, uchwała ta ma zastępować regulamin, uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, uchwałę w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki, uchwałę w sprawie dodatkowych usług oraz wysokości cen za nie).
 7.  Oddzielenie przetargu na odbiór od przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz jasne wskazanie, że w umowie z odbierającym odpady komunalne gmina wskazuje regionalną instalację, do której zostaną skierowane odpady komunalne. To rozwiązanie służące poprawie jakości monitorowania i nadzorowania przez gminy firm gospodarujących odpadami.
 8.  Określenie możliwości pokrycia kosztów działalności edukacyjnej z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9.  Doprecyzowanie przepisów karnych jako narzędzia dla gmin do lepszego nadzoru nad firmami odbierającymi i przetwarzającymi odpady.

Ministerstwo również informuje, że  zespół przekazał również rekomendacje dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie dotyczącym kwestii związanych z odpadami komunalnymi, w szczególności zapewniających prawidłowe funkcjonowanie instalacji, w których przetwarzane będą odpady komunalne.

Propozycje Zespołu zostaną poddane analizie i na ich podstawie zostaną określone kierunki ewentualnej nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Co sądzicie o takich zmianach? Takich propozycjach? Piszcie w komentarzach.
Pozdrawiam.
Tomasz Araszkiewicz
Odpadyblog.pl

 • test1

  abcdefgijklmnoprstxyz1234567890

 • test2
 • Licealistka z Gorzowa

  Zamiast realizacji radykalnego programu naprawczego poprzez bezwarunkową implementację unijnych reguł systemowych do polskiej gospodarki odpadami – trwa chcocholi taniec tracenia czasu na „uszczegółowianie i doprecyzowanie” tego czego zaniedbały tabuny prawników i urzędników… Ale nic w tym dziwnego – mafia śmieciowa pilnująca swych brudnych interesów w polskim Eldorado ma swoje przyczółki i pilnuje aby nic się tak naprawdę nie zmieniło, aby było niejasne i nieprecyzyjne… W jakim kraju my żyjemy? – trzeba zadawać sobie codziennie to pytanie obserwując ten „chocholi taniec”… http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/jezeli-komus-sie-wydaje-ze-mnie-zastraszy-8211-to-sie-myli,39823.html