Co nas czeka w lutym? Zmiany w gospodarce odpadami

Nieuchronnie zbliża się luty. Miesiąc, który będzie okresem zmian w gospodarce odpadami. Styczeń na blogu przebiegł spokojnie ba nawet warto powiedzieć szczerze, że niemrawo. Obowiązki nagromadziły się w takich ilościach, że blog lekko zaczął się kurzyć. Zbliżający się koniec styczni i rychłe zmiany to dobry powód by otrząsnąć się z marazmu i ruszyć z blogiem.Co nas czeka w lutym? Jakie niespodzianki niebawem dla nas przygotowano? 

Gospodarka odpadami z nową twarzą – nowe uchwały

Zmiany, zmiany zmiany.Wiecie pewnie, że 1 lutego wchodzi w życie nowelizacja ustawy “śmieciowe”. Gminy muszą jak najszybciej wdrożyć i podjąć uchwały dotyczące stawek opłat za odbiór śmieci.  Zmianie ulega art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Oznacza to, że wszelkie zapisy opierające się na tym artykule przestają być obowiązujące i należy opracować nowe regulacje.  Artykuł powyższy określa takie rzeczy jak

 “..maksymalne stawki opłaty, których rada gminy nie może przekroczyć w uchwale w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także uchyla przepis stanowiący podstawę wprowadzenia zwolnień przedmiotowych oraz ustanowienia dopłat. Zamiast tego wprowadza upoważnienie do zwolnienia właścicieli nieruchomości – w drodze uchwały rady gminy – w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”

– komunalny.pl

Jakie mogą być potencjalne zmiany?  

Zakładając nasze polskie realia prowadzenia zmian, czyli “tak zrobić by się nie narobić” i to najlepiej zrobić to w krótkim czasie, należy się spodziewać zmiany starego na nowe. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie by zmiany w zakresie stawek opłat za gospodarowanie odpadami nie różniły się od stawek sprzed zmian o ile uwzględniać będą fakt, że stawka za odpady zbierane nieselektywnie będzie wyższa od tej za śmieci segregowane.

Gminy muszą mieć PSZOKi ale nie wiedzą jak to się robi

Najbliższe miesiące to również konfrontacja gmin i PSZOKów. Walka to będzie nie łatwa zwłaszcza, że wiele gmin nie ma pojęcia jak zorganizować punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i gdzie. Gminy nie wiedzą jak ale wiedzą, że muszą bo o tym fakcie przypominają odpowiednie wymogi prawne :  Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2013 r. poz. 1399, dalej u.c.p.g.), Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU z 2013 r. poz. 1235), oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DzU z 2013 r. poz. 817). Pomimo licznych zapisów prawnych nadal definicja punktu selektywnej zbiórki pozostaje niejasna. Ma to swoje dobre i złe strony. Można co prawda zarysować sobie dowolną wizję PSZOK, zgodną oczywiście ze zdrowym rozsądkiem i aktualnym prawem. Jednak do swojej wizji należy przekonać jeszcze urzędników, którzy nie koniecznie muszą podzielać nasze pomysły. Długo by pisać na ten temat i zapewne można by wymieniać argumenty za i przeciw bez końca, ale nie o to tutaj chodzi.  Idealnym, najmniej docenianym chyba przykładem jest Eko Ab, które może i najlepiej i najtaniej spełniałoby rolę PSZOKów. Jednak nie każdy podziela wizję autora systemu. Co by nie mówić Eko AB byłby jakimś rozwiązaniem i to w dużym stopniu zunifikowanym.

Jak wygląda typowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych?

Obecnie narodziny PSZOKa rozpoczynają się od określenia obszaru dla punktu zbiórki. Teren musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Pomimo takich standardów jak odpowiednio oznakowane pojemniki na odpady, jasne oznakowania i informacje o działalności punktu,  wagę na bramie, monitoring, utwardzona powierzchnia i ogrodzenie PSZOK powinien posiadać systemu gospodarki odciekami,wodami opadowymi i ściekami.  Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinien również prowadzić odpowiednią ewidencję odpadów. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych najczęściej tworzą gmina lub jej jednostka organizacyjna lub podmiot zewnętrzny wyłoniony w ramach przetargu.

 

PSZOKi i obowiązki gminy

Jakie są obowiązki gminy względem PSZOków, pozwolę sobie zacytować odpowiednie zapisy:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 6 u.c.p.g., gminy:

tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.

Ponadto na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d-e u.c.p.g. gminy:

udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowoprzyjęty informacje o:

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające: – firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, – adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów,

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU nr 180, poz. 1495, z późn. zm.), zawierające: – firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, – adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy.

Zapisy u.c.p.g. określają również obowiązek ustalenia przez radę gminy w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3 u.c.p.g.). Zgodnie z § 3.1 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w przypadku budowy PSZOK-u istnieje obowiązek ustalenia konieczności przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się m.in. następujące ich rodzaje:

41) instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych;

81) punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu.

-komunalny.pl

Przysłowie mówi – ” idzie luty, podkuj buty”. Być może należy się uzbroić w pewne rzeczy. Buty nie są złym pomysłem ale lepszym chyba będzie cierpliwość i wyrozumiałość dla niektórych burzliwych zmian w gminach. Z uwaga śledźmy to co przyniesie nam luty i trzymajmy się ciepło.

Pozdrawiam.
Tomasz Araszkiewicz

0 Shares:
  1. Właściwie byłoby to jakieś rozwiązanie w kwestii PSZOKów. Ciekawe co na to by powiedział sanepid, jeśli było by wszystko ok to ciekawie mogłoby to wyglądać.

   1. Ciekawe, że po obejrzeniu powyższego materiału i wysłuchaniu ministra na temat osiedlowych minipszoków – odpadyblog z troską pytają się o sanepid – uważająć pewnie, że tradycyjne sposoby gospodarki odpadami są bardziej do zaakceptowania… Przekształcenie boksu który widać na fotografii (link) na pawilon EKO AB – pewnie nie uzyskałoby akceptacji sanepidu… http://bi.gazeta.pl/im/99/6d/10/z17224601Q,Smieci-na-poznanskich-osiedlach.jpg

    1. No tak, Poznańskie perypetie z odpadami uwiecznione na zdjęciu 🙂 . Miałem na myśli to, że jeśli tylko Eko Ab przebrnęłoby wszelkie kwestie papierologiczne to byłby interesującym rozwiązaniem i alternatywą dla PSZOKów.

     1. Czy OdpadyBlog stawia tezę, że tylko “papierologia” jest hamulcem w stosowaniu najbardziej efektywnych sposobów gospodarki odpadami? Czy zdanie zamieszczone ponad rok temu: “„wadą” zniechęcającą co poniektórych do wdrożenia EKO AB może być jego przejrzystość i proste zasady działania. Przez to znacznie trudniej jest tu zrobić jakiś nielegalny czy „lewy” odpadowy przekręt” – straciło na aktualności? -https://odpadyblog.pl/czy-polska-moze-byc-liderem-w-swiatowej-gospodarce-odpadami-system-eko-ab/ … Chaos w polskiej gospodarce odpadami komunalnymi sięga już Brukseli – http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3736302,miliony-zlotych-wyrzucone-na-wysypisko-nie-tak-mialo-byc,id,t.html?cookie=1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Może Ci się spodobać: