Co wprowadzający produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe oraz baterie i akumulatory wiedzieć powinni.

 

Gospodarka odpadami w Polsce obwarowana jest licznymi aktami prawnymi, które określają jakie obowiązki powinien spełniać mieszkaniec w zakresie gospodarki komunalnej. Obecnie największy wpływ na życie codzienne mają dwie ustawy, Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) oraz Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399). Wymienione akty prawne podają, w jaki sposób należy postępować z odpadami komunalnymi. Na przestrzeni lat, prawo to było wielokrotnie zmieniane, obecnie jednak śmiało można stwierdzić, że gospodarka komunalna w Polsce zmierza we właściwym kierunku.

Dodatkowe obowiązki przedsiębiorców szczegółowo określają dwa akty prawne, tj. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1413), a także Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888).

        Zgodnie z przedmiotowymi ustawami, przedsiębiorca wprowadzający na rynek polski produkty i produkty w opakowaniach, zobowiązany jest do złożenia Marszałkowi Województwa rocznego sprawozdania, które jest dowodem wypełnienia przez niego obowiązków, zawartych w ustawach. Sprawozdanie to musi zawierać dane mówiące o masie wprowadzonych produktów i produktów w opakowaniach oraz masie lub ilości właściwych odpadów poddanych odzyskowi w tym recyklingowi. Przedsiębiorca, który nie osiągnie wymaganych poziomów odzysku w tym recyklingi oraz nie przedstawi stosownego sprawozdania, zobowiązany jest do uiszczenia sporej opłaty produktowej, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt razy wyższej od opłaty jaką uiściłby korzystając z usług Organizacji Odzysku.

        W kwestii odpadów komunalnych obywatele zdani są jedynie na pomoc gminy, która lepiej lub gorzej radzi sobie z gospodarką komunalną. Przedsiębiorcy, którzy nie do końca rozumieją przepisy lub też zwyczajnie nie mają czasu na zajmowanie się odpadami, obowiązek zlecić mogą Organizacji Odzysku. Organizacja Odzysku, której zasady działania są ściśle oraz szczegółowo określone przez ustawodawcę przejmuje od przedsiębiorcy ciążący na nim obowiązek odzysku w tym recyklingu oraz wyręcza go składając w jego imieniu roczne sprawozdanie do Marszałka Województwa. Szerzej o działalności Organizacji Odzysku pisałam tutaj: https://odpadyblog.pl/rola-organizacji-odzysku-w-systemie-gospodarki-odpadami/ 

Poziomy odzysku i recyklingu oraz przeliczone tonaże prezentują poniższe tabele.

 tab1

 Tab.1 Poziomy odzysku i recyklingu w roku 2015.

Tabela przedstawia jakie poziomy odzysku i recyklingu w roku 2015  muszą osiągnąć wprowadzający produkty aby uniknąć opłaty produktowej. Poziomy te przedsiębiorcy mogą osiągnąć sami lub obowiązek zdać mogą Organizacji Odzysku.

tab2

Tab.1 Opakowania i produkty wprowadzone na rynek oraz osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych i opakowaniowych w latach 2010-2014 [Ministerstwo Środowiska]

Powyższa tabela pokazuje ilości produktów i opakowań wprowadzonych na rynek polski w latach 2010- 2014. Widać w jaki sposób, na przestrzeni lat wzrastają poziomy odzysku i recyklingu, tym samym rośnie także tonaż produktów poddanych odzyskowi i recyklingowi. Rosnące z roku na rok ilości odpadów poddanych odzyskowi, a w tym recyklingowi świadczą o tym, że polska gospodarka odpadami poużytkowymi rozwija się w naprawdę dobrym kierunku, a wrastające każdego roku poziomy, mają w praktyce bardzo pozytywne skutki w postaci znaczne zmniejszającej się  ilości odpadów na składowiskach.

 Trochę inaczej ma się kwestia wprowadzanych przez przedsiębiorców na rynek krajowy baterii i akumulatorów oraz wynikających z tego faktu obowiązków. Szczegółowo określa je Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666). Oprócz uzyskania wpisu do rejestru wprowadzających baterie 

i akumulatory oraz corocznej sprawozdawczości, kluczowym obowiązkiem przedsiębiorców jest osiągnięcie odpowiednich poziomów zbiórki zużytych baterii i akumulatorów, które muszą zostać następnie przetworzone oraz poddane recyklingowi w wyspecjalizowanych instalacjach, określanych jako zakłady przetwarzania. Również w tej ustawie mamy cały arsenał przepisów karnych oraz kar pieniężnych w przypadku nie wywiązania się przez przedsiębiorcę z ustawowych obowiązków. Tutaj również z pomocą może przyjść Organizacja Odzysku z tą różnica, iż w ustawie określa się ją jako tzw. podmiot pośredniczący.

        Jak widać na podstawie artykułu gospodarka odpadami to temat bardzo szeroki i niekiedy dosyć skomplikowany. Dobrze jednak, że istnieją podmioty, które w pewien sposób mogą wyręczyć przedsiębiorców kwestii rozliczania opłat związanych z gospodarką odpadami oraz innych opłat związanych ze środowiskiem.

Monika Michalska
odpadyblog.pl

 

Artykuł zrealizowany na zlecenie ENERGA Organizacja Odzysku S.A.

0 Shares:
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Może Ci się spodobać: