Wytyczne dla odpadów w czasie epidemii

Photo by zibik on Unsplash

 

Co robić z odpadami w czasach epidemii koronawirusa? Jak segregować, odbierać i gospodarować odpadami, które mogły mieć potencjalny kontakt z wirusem? Dla gmin, firm  z branży gospodarki odpadami odbierających oraz zagospodarowujących odpady to nadal kluczowa sprawa, wokół której krążą stale pytania i wątpliwości.

Pisaliśmy o tym w poprzednim wpisie Odpady z kwarantanny. Pomimo upływu czasu, toczącej się stale dyskusji oraz chociażby klarownego stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego nadal pewne kwestie pozostają wątpliwe.

Czy tym razem wydane wytyczne przez Ministerstwo Klimatu pozwolą odpowiedzieć na zadawane pytania?

Wytyczne Ministerstwa Klimatu i Głównego inspektora Sanitarnego

Wytyczne znajdziecie tutaj. Treść dokumentu skierowana jest do zajmujących się gospodarką odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem. Opublikowane zostały 3 kwietnia i można je traktować jako uzupełnienie do specustawy wydanej 2 marca 2020 r dotyczącej przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wytyczne, jak się można spodziewać, są również odpowiedzią na apel branży do premiera Mateusza Morawieckiego w związku z pandemią. Treść ich dotyczy odpadów wytworzonych w miejscach kwarantanny lub izolacji i w tym zakresie porządkują dyskusję definiując te pojęcia.

Mówiąc o specjalnych działaniach powinniśmy posługiwać się definicjami :

Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu
zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub
grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia
biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

Wydane wytyczne skierowane są do gmin, osób pozostających w izolacji oraz tej części branży gospodarki odpadami odpowiadającej za odbiór i zagospodarowanie wytwarzanych odpadów.

Wytyczne również dotyczą  również gospodarstw domowych i osób zdrowych objętych kwarantanną oraz tych z nas, którzy stosują środki zapobiegawcze w codziennych czynnościach takich jak zakupy czy transport publiczny.

Osoby zdrowe objęte kwarantanną

Jeśli jesteśmy zdrowi a pozostajemy w domach powinniśmy dbać o właściwą segregację odpadów. Nasze śmieci powinny trafiać do właściwych pojemników.

Maseczki, rękawiczki oraz inne środki zapobiegawcze wykorzystywane na co dzień powinny być  trafiać do odpadów zmieszanych.  Wytyczne mówią o zawiązywanych workach, nie jest jednak wyszczególnione czy na środki ochrony osobistej powinno się przeznaczyć osobny worek czy ten na odpady zmieszane.

Wytyczne dla gmin

Jak określić miejsce izolacji i kwarantanny?

Takie informacje gmina uzyskać powinna od Wojewody, Policji oraz Ośrodków Pomocy Społecznej.  Dane te są poufne i nie mogą być przekazywane dalej innym podmiotom.

Jakie środki podjąć w miejscach izolacji i kwarantanny?

Gmina powinna w miarę możliwości zapewnić worki w dedykowanym kolorze lub oznaczone odpowiednio w taki sposób by możliwa była łatwa i jednoznaczna identyfikacja odpadów oraz miejsca powstawania.

Gmina powinna wyznaczyć instalację lub miejsce do którego odpady z miejsc objętych izolacją powinny trafiać.

Odbiór odpadów z obszaru gminy powinien być prowadzony nie rzadziej niż 7 dni. Transport powinien być zorganizowany bezpośrednio do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub dedykowanych miejsc zbierania odpadów objętych izolacją,wyznaczonych przez gminę

Gmina powinna również zadbać o dezynfekcję pojemników z których odbierane będą odpady a także o środki transportu w których przewożone będą odpady z miejsc izolacji.

Wytyczne dla osób pozostających w izolacji

Wytyczne dotyczą również odpadów wytwarzanych w obiektach na terenie objętym izolacją oraz kwarantanną.

Wyrzucając śmieci – pamiętajmy
 • wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed
  przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
 • osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten
  cel, w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym;
 • worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać; po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek
  i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek
  z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
 • osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony
  przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go
  i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz
  dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy
  taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia
  worka;
 • worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego
  do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym
  na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
 • przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów,
  używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;
 • odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt
  elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki)
  powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu
  gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji

Powinniśmy również zwracać uwagę na to gdzie wyrzucamy odpady i jak te miejsca wyglądają. Pojemniki powinny być oznakowane i zamykane tak by zabezpieczyć rozprzestrzenianie się odpadów przez osoby postronne,gryzonie, ptaki i inne zwierzęta.

Wytyczne dla odbierających odpady

Ile czasu wirus poza organizmem stanowi zagrożenie?

Ważną i podstawową informacją jest fakt, że odpady, zgodnie z wstępnymi wytycznymi Komisji Europejskiej, po 9 dniach przestają stanowić zagrożenie. Zaleca się,zgodnie z wytycznymi, aby odpady w tym selektywnie zebrane były w miarę możliwości magazynowane przez ten okres przed dalszą wysyłką przed skierowaniem ich do przetworzenia.

Uszkodzony worek – do czego zobowiązany jest odbierający?

W przypadku gdy worek,jest rozerwany lub niezamknięty należy w miarę możliwości poinformować osobę, która worek wystawiła (np. przez umieszczenie kartki na drzwiach) o konieczności szczelnego zamykania odpadów.  Do tego zobowiązują nas wytyczne ale pamiętajmy o środkach ochrony osobistej a w szczególności maskach, rękawiczkach oraz o płynach dezynfekcyjnych.

Pracownicy

Odpady w specjalnie oznaczonych workach nie powinny być przetwarzane
z udziałem osób sortujących . W przypadku braku możliwości technicznych
zaleca się przetwarzanie wyłącznie na liniach całkowicie zautomatyzowanych bez udziału
człowieka.

Wytyczne określają również by  odpady takie kierować bezpośrednio do unieszkodliwiania (zaleca się termiczne przekształcanie lub bezpośrednie składowanie najlepiej na składowiskach
z instalacją do aktywnego odgazowania).

W przypadku niedoboru personelu w świadczeniu usług odbierania lub
zagospodarowywania odpadów zaleca się:

 • zmniejszenie częstotliwości odbioru selektywnie zebranych odpadów z frakcji
  szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych,
 •  zapewnienie w pierwszej kolejności przetwarzania odpadów z wyznaczonych miejsc izolacji i kwarantanny

W  celu zapewnienia ciągłości odbioru i przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych i bioodpadów,

Zaleca się ustanawianie szczególnych warunków pracy dla starszych pracowników.

Ponadto zalecania dotyczą:

 • stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej, takich jak gogle,
  przyłbice, maski, rękawiczki, odzież robocza i ochronna,b) ścisłego przestrzegani podwyższonych norm higieny, w tym częste zmiany i czyszczenie środków ochrony indywidualnej oraz pranie odzieży roboczej;
 • wymiana rękawic;
 • regularne dezynfekowanie urządzeń, kabin samochodowych, kabin urządzeń
  na liniach sortowniczych w zakładach,
 • w miarę możliwości częste mycie rąk i ich dezynfekcja,
 • wyposażenie pracowników w dozowniki z zalecanym płynem dezynfekcyjnym
  wirusobójczym do rąk

Kolejne pytania – gospodarka odpadami w czasach epidemii

Wytyczne faktycznie porządkują kwestie odpadów dla osób pozostających w izolacji oraz pozwalają określić działania dla gmin i firm zajmujących się zagospodarowaniem odpadów. Kluczowym jest fakt by wytyczne zaczęły być powszechnie stosowane muszą zostać poparte odpowiednimi rozporządzeniami.

Rozumiem, że ze względu na czas i chęć szybkiego działania opublikowano zalecenia w takiej formie a nie innej ale odpowiednie zapisy prawne pozwolą na spójne wdrożenie wytycznych.

Kwestią otwartą pozostaje również ewidencjonowanie  odebranych odpadów w specjalnie oznaczonych workach zarówno w strumieniu odpadów pochodzących od mieszkańców oraz z nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na wydzielonym terenie izolacji i kwarantanny.

Gminy w szczególności powinny zadać pytanie o to jakie będą koszty będą się wiązać z zagospodarowaniem odpadów w workach z miejsc izolacji i kto ma je pokryć. Gmina czy przetwarzający.

Warto też zwrócić uwagę na kwestie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Niejednokrotnie zdarza się tak, że altana śmietnikowa lub miejsce w którym znajdują się pojemniki jest zwyczajnie zbyt małe. Śmieci często przewalają się po podłodze a worki mogą ulec uszkodzeniu. Czy należy przewidzieć specjalny pojemnik na specjalnie oznaczone worki?

Nie jest jasne kto powinien pokryć koszty dezynfekcji pojemników i altan? Kto powinien zapłacić za worki, jakie faktycznie powinny być oznaczenia?

Pytań zapewne jest o wiele więcej, jeżeli widzicie więcej wątpliwości to piszcie w komentarzach.

Pozdrawiam
Tomasz Araszkiewicz

24 Shares:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może Ci się spodobać: